تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.
پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه­ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمانها نیاز است که بانکهای مرکزی کشور مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضاء نمایند. ابتدا یک “حساب ویژه” در ایران و یک “حساب ویژه” در ترکیه توسط بانکهای مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می شود. عملیات حسابداری برای این “حساب ویژه” بر اساس یورو انجام می شود؛ در این حالت، هیچگونه پولی به واحد یورو وارد “حساب ویژه” نشده و از آن نیز خارج نمی شود. “حساب ویژه” یک حساب دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد.

منبع سایت ایتان 


در نظام پولی بر مبنای طلا، دولت براحتی نمی تواند از بانك مركزی استقراض نماید و همچنین نمی تواند به راحتی منابع ارزی خود را به ریال تبدیل نماید. بنا براین خود بخود كوچك می شود و جای خود را به بخش خصوصی خواهد داد. در تحولات تاریخی نظام پولی بررسی ها نشان می دهد كه كنار گذاشتن طلا به عنوان پشتوانه پول به یكباره اتفاق نیفتاد بلكه بارها در اقتصاد هر كشور در دوره های زمانی منقطع پول بدون پشتوانه منتشر شد تا