پول و رشد اقتصادی از منظر مشارکت و نظارت

دوران اقتصادی امروز با تمام خوبی ها و بدی هایش مدیون تحول در ماهیت پول است! 

     سوالات اساسی

·       به دنبال کدام نوع پول، کدام روش استفاده از پول و کدام رشد اقتصادی باید باشیم؟

·       دغدغه مراجع، اقتصادیون، کارآفرینان، مردم و حکومت در این زمینه چیست؟

·       تجربه ایران، کشورهای نفتی، کشورهای در حال توسعه و پیشرو در اقتصاد و پول در این زمینه چیست؟

انسان و اجتماع

·       کرامت انسانی و عزت اجتماعی در اقتصاد چگونه باید پیگیری شود؟

·       آیا در اقتصاد امروز مفهومی به نام عدالت در توزیع ثروت به صورت علمی و یا اجرایی وجود دارد یا می تواند وجود داشته باشد؟

·       آیا در اقتصاد فقط باید بدنبال رشد مادی بود؟

·       آیا نیازهای مادی انسان واقعاً نامحدود است و علم اقتصاد بدنبال ارائه راهکارهای علمی برای رفع آنها است؟

·       چگونه می توان در اقتصاد رفع نیازهای مادی انسان را با نیازهای معنوی وی توأمان در نظر گرفت؟

رشد اقتصادی

·       رشد اقتصادی بر پایه چه مفاهیمی اساسی در دنیای امروز استوار است؟

·       علت پدیده رکود اقتصادی بزرگ و جهانی در سال 1929 چه بود؟

·       علت بروز جنگ جهانی دوم از منظر اقتصادی چیست؟ چرا جنگ در کشورهای صنعتی بوقوع پیوست در حالیکه می بایست بر مبنای آموزه های اقتصادی انسان در این کشورها با مصرف کالاهای بیشتر زندگی مطلوبتری بدست می آورد؟

·       انسان و اجتماع در اقتصاد مدرن امروزین بعد از وقوع رکود بزرگ و بروز جنگ جهانی به کجا می رود؟

·       «مفهوم بازده به مقیاس» و «رقابت» در اقتصاد چه جایگاهی دارد؟

·       آیا در اقتصاد امروزی تقاضا عرضه را تعیین می کند و یا عرضه تقاضا را معین می کند؟

·       مشکلات و معضلات رشد اقتصادی فعلی چیست؟

·       رابطه رشد اقتصادی با نوع پول و روش تزریق آن چیست؟

پول و بانک

·       پول در گذشته چه تحولاتی داشته است؟

·       آیا پول اختراع بشر است؟

·       چرا پول اعتباری بوجود آمد؟ و چرا در دنیای امروز بدون پشتوانه است؟

·       آیا واقعاً پول عینی (طلا و نقره) و یا پول اعتباری مبتنی بر پول عینی توانایی راهبری نظام پولی را ندارد و یا اینکه علت به کنار رفتن ظاهری آن از اقتصاد مسائل دیگری است؟

·       پشتوانه واقعی پول در دنیای امروز چیست؟ کشورهای پیشرو چه پشتوانه ای برای پول خود دارند؟ و چگونه مردم یک تکه کاغذ یا یک عدد دیجیتال را به عنوان پول پذیرفته اند؟ ارزش این اعداد به چیست؟

·       برچه مبنایی پول جدید در اقتصاد وارد می شود؟

·       آیا با رشد اقتصادی و افزایش کمی کالاها و خدمات به افزایش حجم پول نیاز داریم و یا به افزایش گردش پول؟

·       آیا با تحلیل های ذهنی از وضعیت اقتصادی می توان پول جدید در اقتصاد وارد ساخت؟

·       آیا بانکها واقعاً خلق پول می کنند و از هیچ پول تولید می کنند؟

·       چرا تورم در اقتصادهای پیشرو بسیار پایین و نوسانات پولی کم است؟

·       آیا بانکها ذاتاً باعث افزایش فاصله طبقاتی می شوند؟

·       وضعیت نظارت بر مصرف پول چگونه است و چه ارتباطی به نوع پول (عینی و یا اعتباری) دارد؟

·       رابطه نوع پول با روش تزریق پول در اقتصاد چیست؟

·       روش تامین مالی مبتنی بر بدهی با روش تامین مالی مبتنی بر مشارکت چه تمایزاتی دارد؟ و بهترین روش برای این منظور کدام است؟

·       تجربه بزرگترین بانک مرکزی جهان در کنترل و مدیریت پول چیست؟

وضعیت پول و بانک در ایران

کارآمدی

·       چرا مرتباً اقتصاد ایران با تورم های شدید و بعد از آن با رکود و بیکاری گسترده مواجه می شود؟

·       آیا بانکها در ایران به اقتصاد واقعی بیشتر کمک می کنند یا به اقتصاد واردات محور و سفته بازانه؟

·       آیا عموم مردم، سپرده گذاران و سهامداران خرد بانکها خود قربانی موضوع نوسانات پول در ایران هستند؟

انطباق با موازین شرعی

·       آیا بانکداری غربی اسلامی تر و یا حداقل منطقی تر و منظم تر از بانکداری در ایران است؟

·       آیا بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در ایران نهایتاً با شکست مواجه خواهد شد؟

·       آیا می توان همه بانکها را در ایران ناگهان تبدیل به قرض الحسنه کرد؟

·       آیا فقط با اصلاح عقود بانکی و ارائه روشهای متنوع مالی و پولی می توان به شرعی تر شدن و کاراتر شدن بانکها و نظام مالی امید داشت؟

·       آیا نهایت ظرفیت معارف و تعالیم اسلامی در طراحی عقود مبتنی بر بیع نسیه، مرابحه نسیه و اجاره برای رفع عمده نیازهای پولی جامعه است و در اسلام توصیه به انتخاب روش خاصی دیگری برای رفع عمده نیازهای پولی نشده است که عادلانه و کاراتر باشد؟

·       آیا به صورت کلی بانکها ظرفیت اجرای احکام اقتصادی اسلام را دارند؟

·       آیا بانکها نمی توانند روشهای مشارکتی را در تخصیص منابع انجام دهند؟

·       آیا وظیفه شورای فقهی بانک مرکزی فقط نظارت بر انطباق روش تزریق پول در اقتصاد با موازین اسلامی است و وظیفه ای در خصوص پول ندارد؟

·       آیا با رشد شدید فعالیتهای بانکی در دهه اخیر در ایران نیازمند تشکیل سازمان نظارت بر فعالیتهای بانکی مستقل از بانک مرکزی هستیم؟

روش رسیدن به وضع مطلوب

·       چگونه بانکها در ایران می توانند منطبق بر شرع، منطبق بر استانداردهای بین المللی، کارآمد و در خدمت اقتصاد تولیدی باشند؟

·       نسخه اقتصاد غربی و نظرات اسلامی برای توضیح وضعیت پول و اقتصاد فعلی ایران و راه برون رفت از آن چیست؟آیا این نسخه ها متناقضند؟

·         چگونه می توان نظام پولی مطلوب را بر مبنای بهترین نوع پول (عینی و یا اعتباری) و بهترین روش تامین مالی (بدهی یا مشارکت محور) بنا نهاد؟ مراحل و پیش نیازهای آن کدامند؟


پاسخ در پستهای بعدی


تغییر در ماهیت پول و روش استفاده از آن در اقتصاد فقط باعث تغییر نظام پولی نخواهد شد بلکه تمدنی دیگر خواهد ساخت و درصورت وجود انضباط ، شفافیت و نظارت کافی باعث تحقق اهداف آرمانی در ابعاد غیر اقتصادی نیز خواهد شد.

به کانال پول پرقدرت بیپوندید: