با نظام پولی غلط نه بانكداری درستی داریم و نه صنعت

·       با نشر پول بی رویه بر مبنای درآمدهای نفتی با كاهش ارزش پول ملی مواجه می شویم.

·       نشرپول بر مبنای درآمدهای نفتی در كنار بی انضباطی( استقراض دولت و برداشت بانكها از منابع بانك مركزی به علت مشكلات نقدینگی ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات توسط شركتهای دولتی) و عدم شفافیت و نظارت بر بانكها و وجود اقتصاد در سایه (بخوانید قاچاق) وضع امروز نظام بانكی و اقتصادی را نوید می دهد.

·       قاچاق بی رویه، تورم های دوره ای شدید، ركود و خشكسالی منابع در عین حال رسوب سپرده ها در بانكها،رشد شدید ترازنامه بانكها و افزایش فاصله طبقاتی همه ناشی از نشر بی رویه پول بر مبنای درآمدهای نفتی است.

·       نظام پولی دچار سرطان تولید پول بی رویه است و سایر عوامل اثرات مخرب آنرا تشدید می كند.

·       نظام بانكی مانند سیستم گردش خون و نظام پولی مانند مغز استخوان است كه تولید خون می كند. در ایران اقتصاد بیشتر دچار سرطان خون (پول) است تا سرطان سیستم گردش خون(بانك).

·       پول به اندازه توسعه كالاها و خدمات مورد نیاز است و تغییرات حجم آن حتی در اقتصادهای بسیار بزرگتر از ایران باید ناچیز باشد. اگر عامل دیگری غیر از تولید مبتنی بر دانش، كار و بهره وری انسانی باعث افزایش پول در جامعه شود این پول زیادی شاید بتواند یك رفاه موقت و كاذب را برای بخش از جامعه نوید دهد اما بعد از مدتی با افزایش شدید تورم و ركود متعاقب آن ضمن انتقال بخش عظیمی از ثروت به طبقات مرفه جامعه و خارج از كشور باعث گسترش فقر و بیكاری می شود. باید توجه كرد كه نشر پول جدید مشكلات اقتصادی را درمان نمی كند بلكه آن را به بهای تشدید آن مدتی به عقب می اندازد.

·       هرچند كه در اقتصادهای پیشرفته نیز نظام پولی به خصوص بعد از استقرار نظام پولی بدون پشتوانه  اشكالات زیادی یافته است و اندیشمندان متعددی اشكالات آن را گوشزد نموده اند كه نمونه اخیر و شدید آن در بحرانهای مالی و اقتصادی سال 2001 و 2008 در ایالات متحده و جهان دیده شد (مطالب بیشتر در این سایت آمده است)، اما در نظام پولی ایران كه اقتصاد متكی به نفت است و انتشار پول با درآمدهای ارزی صادرات نفت افزایش می یابد این مشكل حادتر است.

·       باید توجه كرد نشر پول توسط بانك مركزی كشورهای نفت خیز مانند ایران به صورت مداوم صورت می پذیرد فقط شتاب آن با كاهش درآمدهای صادرات نفت كاهش می یابد و بنابراین به صورت مداوم و حتی در دوران ركود اقتصادی نیز نشر پول ادامه دارد. بنابراین در این حالت بانك مركزی به صورت  ناخواسته سیاست انبساطی را در پیش گرفته است. ركود اقتصادی معمولا در پی وقوع تورمهای شدید و اتخاذ سیاست انقباضی مالی توسط دولت ها برای كاهش تورم ایجاد می شود مانند شرایطی كه در ایران تجربه می كنیم.

·       جالب است كه با اینكه ریشه وضعیت نابسامان اقتصاد ایران انتشار پول بی رویه است اما برخی راه درمان آن را  تزریق پول جدید  می دانند. مگر می شود سرطان را با سرطان بیشتر درمان كرد. البته این هم نشانه ای دیگر از رواج تنبلی در جامعه ما است كه به جای درمان ریشه ای مسائل از قرص های مسكن مخدر (انتشار پول بی رویه) استفاده می شود.

·       این بهمن پول های بی رویه می تواند روزی اقتصاد ایران را مانند اقتصاد ونزوئلا به قهقرا ببرد.

·       امروزه ثابت شده است كه ریشه تورم های شدید و دوره ای را باید در وجود اختلال در نظام پولی و نشر بی رویه پول جستجو کرد.

·       بانظام پولی غلط و غیر عرفی و غیر شرعی كه به صورت دوره ای باعث تورم های شدید می شود نمی توان بانكداری بدون ربا یا به اصطلاح اسلامی داشت!!! تورم پولی باعث انتقال قدرت خرید به صاحبان قدرت و ثروت می شود.

·       تورم های دوره ای شدید نه تنها اقتصاد بلكه دین و فرهنگ ملتی را نابود می كند.

·       والد پول ملی نباید ارزهای منابع طبیعی باشند چراکه این بچه ها (پولهای تازه متولد شده) در اقتصاد به حرکت افتاده و با ایجاد حباب در بازارها مانند مسکن و اوراق بهادار نهایتا به مادر خود بازگشته و با گرانتر شدن ارز رکود در تولید و تورم برای مصرف کننده را به ارمغان می آورند.

·       درمان جامع و کامل اقتصاد ایران وقتی شروع می شود كه درآمدها نفتی و صادرات منابع طبیعی به بانك مركزی راه نیابد و پول ملی بر اساس آن نشر داده نشود. این گونه منابع باید در صندوقی برای سرمایه گذاری در خارج و یا واردات كالاهای سرمایه ای ذخیره سازی گردد. از نروژ بیاموزیم‼

·       راهکارهای برنده جایزه نوبل اقتصاد برای اقتصاد ایران را در اینجا بخوانید!!!