تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی - مطالب مهر 1396

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.


به کانال پول پرقدرت بیپوندید: